Naziv projekta: Modernizacija platforme za razmjenu elektroničkih dokumenata

Naziv projekta: Modernizacija platforme za razmjenu elektroničkih dokumenata


Naziv nositelja/korisnika: MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata


Cilj projekta: Realizirati sposobnost za sofisticiranu i fleksibilnu tehnološku uslugu koja omogućuje digitalno i komunikacijsko povezivanje među poslovnim subjektima koji razmjenjuju poslovne dokumente te podržati viši stupanj efikasnosti poslovnih procesa temeljenih na elektroničkim dokumentima. 


Kratak opis aktivnosti projekta: Nabava sotverskih modula, implementacija, poslovna integracija i edukacija zaposlenika.


Ukupna vrijednost projekta: 1.820.600,00 kn 


EU sufinanciranje projekta: 999.509,40 kn (54,90% potpore projektu)


Razdoblje provedbe projekta: 15.1.2020. – 15.7.2021.


Izvođač radova: MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata


Kontakt osoba:

  • Ivana Bošković
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 4091 217
  • Telefaks: +385 1 4091 220
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: ivana.boskovic@megatrend.com


Ulaganje u budućnost


Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), operativni program Konkurentnost i kohezija – www.strukturnifondovi.hr


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata.